<menuitem id="bjhjx"></menuitem>
<var id="bjhjx"></var>
<var id="bjhjx"><strike id="bjhjx"></strike></var><cite id="bjhjx"></cite> <var id="bjhjx"><video id="bjhjx"></video></var><var id="bjhjx"><video id="bjhjx"><menuitem id="bjhjx"></menuitem></video></var>
<var id="bjhjx"></var>
<var id="bjhjx"></var>
<var id="bjhjx"></var>
<cite id="bjhjx"><video id="bjhjx"></video></cite><cite id="bjhjx"></cite>

Sprzeda? hurtowa
sprz?tu komputerowego
i elektronicznego

Hurtowa sprzeda? komputerów, podzespo?ów i?elektroniki.?

W Apshop24 zajmujemy si? hurtow? i?detaliczn? sprzeda?? sprz?tu komputerowego i?elektronicznego.
Nowego i u?ywanego. ?wiadczymy równie? us?ugi serwisowe i te zwi?zane z recyklingiem elektroniki. Naszym partnerom gwarantujemy najni?sze ceny, zapewniamy globaln? skal??dzia?alno?ci?i?blisko 20?lat cennego do?wiadczenia. Wybieraj m?drze.

Wybierz Apshop24.

Sprzeda?

Sprzeda? hurtowa
i detaliczna sprz?tu elektronicznego.

Nowego, powystawowego
i u?ywanego.

Serwis elektroniki

Serwis sprz?tu elektronicznego z gwarancj? od 6 do 24 miesi?cy i najwi?kszy magazyn cz??ci zamiennych w Polsce.

Recykling

Recykling sprz?tu elektronicznego, komputerowego,? urz?dzeń biurowych  sprz?tu medycznego.

Dlaczego my?

Gwarantujemy najni?sze ceny, kompleksowy zakres us?ug i mi?dzynarodow? skal? dzia?alno?ci.

W Apshop24 doceniam komplementarn? ofert? skupion? wokó? sprz?tu komputerowego i elektronicznego. Tak szerokie, a zarazem skupione na jednym temacie podej?cie zapewnia szereg mo?liwo?ci, które docenia nie tylko moja firma, ale przede wszystkim jej zadowoleni Klienci. A przecie? w?a?nie o to chodzi w biznesie. O zysk. I satysfakcj? konsumentów.

Najni?sze ceny, natychmiastowa realizacja zamówień i wysy?ka na ca?y ?wiat

 

Sprzeda? laptopów
i elektroniki

 

Sprzeda? detaliczna
w serwisie Allegro

Kupuj na allegro. Korzystaj ze swojego konta
i wybieraj mi?dzy nowym, a u?ywanym lub powystawowym sprz?tem komputerowym oraz elektronicznym. U nas nie kupisz „kota w worku”. Prawdziwe okazje tylko u nas!

Sprzeda? detaliczna
w serwisie Ebay

Rób zakupy w ebay. Zaloguj si? na swoim ulubionym serwisie, kupuj nowy lub u?ywany sprz?t komputerowy i elektroniczny. Ciesz si? najlepszymi ofertami i gwarancj? dzia?aj?cego sprz?tu w atrakcyjnych cenach!

Sprzeda? hurtowa
i detaliczna w Apshop24

Oferta dla Klientów indywidualnych jak równie??dla firm poszukuj?cych hurtowych ilo?ci sprz?tu komputerowego oraz elektroniki. Oferujemy zupe?nie nowy, powystawowy jak i u?ywany sprz?t elektroniczny.

Masz pytania? Nie tra? czasu i odezwij si? do nas. Zadzwoń do nas lub napisz wiadomo?? i poznaj odpowiedzi na nurtuj?ce Ci? pytania. Jeste?my dla Ciebie!

Kilka s?ów o nas

Mi?dzynarodowa sprzeda?, najwi?kszy magazyn cz??ci zamiennych w Polsce
i blisko 20 lat do?wiadczenia.

Apshop24?to Polska firma dzia?aj?ca i my?l?ca globalnie. Specjalizujemy si? w sprzeda?y sprz?tu komputerowego oraz elektronicznego. Nowego, powystawowego lub u?ywanego.

Posiadamy najwi?kszy magazyn cz??ci zamiennych w Polsce, dzi?ki czemu realizowane u nas naprawy odbywaj? si? w trybie natychmiastowym. Techniczne i logistyczne zaplecze pozwala naszej firmie na niezwykle profesjonaln?, szybk? oraz rzeteln? obs?ug? zamówień. I to z wielomiesi?czn? gwarancj? na oferowane produkty.

Obs?ugujemy zarówno Klientów indywidualnych jak równie? firmy poprzez sprzeda? hurtow?, realizowan? na niezwykle atrakcyjnych warunkach finansowych.

Nie wierzysz? Skontaktuj si? z nami i poznaj nasze warunki.

Zespó? Apshop24.

Dlaczego my?

Stawiamy na zaufanie, jako??, ceny i Twoje zadowolenie. Nie wa?ne czy jeste? Klientem indywidualnym czy te? naszym partnerem.

Naszym nadrz?dnym celem jest Twoje zadowolenie z zakupów w naszej firmie lub te wynikaj?ce z korzystania ze ?wiadczonych przez ni? us?ug.

Kompleksowe us?ugi

Specjalizuj?c si? w szeroko poj?tej elektronice, stawiamy na komplementarno?? naszych us?ug.

Takie w?a?nie podej?cie zapewni?o nam tysi?ce zadowolonych Klientów i setki sta?ych równie uszcz??liwionych partnerów biznesowych na ca?ym ?wiecie.?

 

Nasza oferta

Sprzeda? sprz?tu
komputerowego i elektroniki

Oferujemy nowy, powystawowy, u?ywany jak i poserwisowy sprz?t elektroniczny. W ka?dym przypadku zapewniamy wielomiesi?czn? gwarancj?, atrakcyjne ceny i mi?dzynarodow?, ekspresow? wysy?k?.

Dlaczego warto?

Dzi?ki tak skonstruowanej ofercie, ka?dy znajdzie co? dla siebie. I to bez obawy o zakup sprz?tu obj?tego ukrytymi wadami czy usterkami. Z pewnego ?ród?a. I od rzetelnego oraz sprawdzonego podmiotu o mi?dzynarodowej renomie.

Nasza oferta

Sprzeda? sprz?tu
komputerowego i elektroniki

Oferujemy nowy, powystawowy, u?ywany jak i poserwisowy sprz?t elektroniczny. W ka?dym przypadku zapewniamy wielomiesi?czn? gwarancj?, atrakcyjne ceny i mi?dzynarodow?, ekspresow? wysy?k?.

Dlaczego warto?

Dzi?ki tak skonstruowanej ofercie, ka?dy znajdzie co? dla siebie. I to bez obawy o zakup sprz?tu obj?tego ukrytymi wadami czy usterkami. Z pewnego ?ród?a. I od rzetelnego oraz sprawdzonego podmiotu o mi?dzynarodowej renomie.

Nasza oferta

Serwis komputerów
i sprz?tu elektronicznego

Nasza firma mo?e poszczyci? si? najwi?kszym w Polsce magazynem elektronicznych cz??ci zamiennych. A to wci?? nie wszystko. Poza profesjonaln? baz?, zapleczem oraz logistyk? dysponujemy profesjonalnym i do?wiadczonym zespo?em IT.

To w?a?nie czynnik ludzki zapewnia jako?? ?wiadczonych przez nas us?ug serwisowych. A zaplecze? No có?, dzi?ki niemu gwarantujemy ekspresow? realizacj? zamówień.

Na wszystkie nasze naprawy serwisowe udzielamy a? 6 miesi?cznej gwarancji!

Dlaczego warto?

Posiadamy najwi?kszy w Polsce magazyn cz??ci zamiennych, dzi?ki czemu nie narzekamy na brak podzespo?ów.

A to z kolei w po??czeniu z do?wiadczonym zespo?em i w?asnym zapleczem logistycznym, pozwala na ekspresow? realizacj? zamówień. I jakby tego by?o ma?o, na wszystkie nasze naprawy udzielamy a? 6 miesi?cznej gwarancji!

Nasza oferta

Recykling elektroniki

Posiadaj?c tak kompleksowe us?ugi z zakresu elektroniki, nie mogli?my zapomnie? o naszej Matce Ziemi i ochronie ?rodowiska.?

Korzystaj?c z naszych mo?liwo?ci, sprz?tu i w?asnej, rozbudowanej bazy, ?wiadczymy równie? us?ugi z zakresu recyklingu sprz?tu komputerowego, elektroniki i „elektro?mieci”.?

Wspólnie z Wami dbamy o ?rodowisko przy jednoczesnej optymalizacji odpadów oraz mo?liwo?ci powtórnego wykorzystania nadaj?cych si? do tego elementów. Plastiku i elektroniki.

Dlaczego warto?

Zajmuj?c si? recyklingiem elektroniki zapewniamy elementom elektronicznym drugie ?ycie. Tym samym ograniczaj?c produkcj? nowych podzespo?ów, ale przede wszystkim plastiku.

W ten sposób przyczyniamy si? do piel?gnowania naszej Ziemi i ochrony ?rodowiska. I to jest w?a?nie najwa?niejszy czynnik motywacyjny w naszych dzia?aniach, z którego jeste?my niezmiernie dumni.

Nasza oferta

Recykling elektroniki

Posiadaj?c tak kompleksowe us?ugi z zakresu elektroniki, nie mogli?my zapomnie? o naszej Matce Ziemi i ochronie ?rodowiska.?

Korzystaj?c z naszych mo?liwo?ci, sprz?tu i w?asnej, rozbudowanej bazy, ?wiadczymy równie? us?ugi z zakresu recyklingu sprz?tu komputerowego, elektroniki i „elektro?mieci”.?

Wspólnie z Wami dbamy o ?rodowisko przy jednoczesnej optymalizacji odpadów oraz mo?liwo?ci powtórnego wykorzystania nadaj?cych si? do tego elementów. Plastiku i elektroniki.

Dlaczego warto?

Zajmuj?c si? recyklingiem elektroniki zapewniamy elementom elektronicznym drugie ?ycie. Tym samym ograniczaj?c produkcj? nowych podzespo?ów, ale przede wszystkim plastiku.

W ten sposób przyczyniamy si? do piel?gnowania naszej Ziemi i ochrony ?rodowiska. I to jest w?a?nie najwa?niejszy czynnik motywacyjny w naszych dzia?aniach, z którego jeste?my niezmiernie dumni.

Apshop24

Galeria naszej firmy

Hurtownia, magazyn & serwis

Apshop24

Handlowcy

?aneta

Koordynator ds. sprzeda?y krajowej
 

Sprzeda? hurtowa sprz?tu komputerowego i elektronicznego

Ka?dego dnia nasi Handlowcy przygotowuj? indywidualne oferty dopasowane do Państwa potrzeb. Dzi?ki naszemu du?emu do?wiadczeniu zaufa?y nam tysi?ce klientów na ca?ym ?wiecie.

Irena

Koordynator ds. sprzeda?y krajowej i zagranicznej

Marta

Koordynator ds. sprzeda?y i obs?ugi klienta

Urszula

Koordynator ds. sprzeda?y i obs?ugi klienta

Zbigniew

Koordynator ds. sprzeda?y krajowej

Roma

Specjalista ds sprzeda?y
 

FAQ

Cz?sto zadawane pytania

Czy oferujecie sprzeda? detaliczn? sprz?tu komputerowego i elektroniki?

Tak, jak najbardziej. Oferta dotyczy zarówno sprz?tu nowego, jak i powystawowego, u?ywanego oraz poserwisowego. Bez wzgl?du na Twój wybór, na ka?dy produkt udzielamy wielomiesi?cznej gwarancji.

Czy oferujecie sprzeda? hurtow? sprz?tu komputerowego i elektroniki?

Oczywi?cie. Posiadamy poka?ne grono sta?ych partnerów i kontrahentów z ca?ego ?wiata. Skala funkcjonowania naszej marki jest globalna, a sprzeda? hurtowa jest jej kluczowym elementem. Tak wi?c zach?camy do kontaktu i ustalenia preferencyjnych warunków wspó?pracy.

Czy oferujecie serwis komputerów, laptopów i elektroniki?

Tak. Specjalizujemy si? w serwisie komputerów, laptopów, monitorów, telewizorów, projektorów, uk?adów zasilania, portów, klawiatur, p?yt g?ównych czy te? zawiasów.

Czy Wasi partnerzy maj? indywidualne stawki na produkty lub ?wiadczone us?ugi?

Jak najbardziej. Doceniamy sta?e wspó?prace i wi?cej ni? jednostkowe zamówienia. Ka?dy z naszych partnerów dokonuj?cy zakupów w hurtowych ilo?ciach lub cz?sto korzystaj?cy z pozosta?ych us?ug ?wiadczonych przez nasz? mark?, mo?e liczy? na atrakcyjne i indywidualne rabaty czy udogodnienia.

Grupa Adabet24

Kontakt

Dane adresowe:

ul. M?yńska 8a
63-600 K?pno
woj. Wielkopolskie

G?ówne dane teleadresowe:

Tel: +48 62 58 31 200
+48 664 665 405
@: kontakt@adabet24.eu

Dane przedsi?biorcy:

NIP:
619-122-68-69

Regon:
251596225

VAT ID:
PL6191226869

 

Wy?lij wiadomo??

Masz pytania? Napisz wiadomo??. Odpiszemy na ni? w trybie natychmiastowym!

APSHOP24

Konta Bankowe

PKO Bank Polski S. A.
Ul. Pu?awska 15
02-515 Warszawa
Oddzia? 1 w K?pnie

Adabet24 Beata Pawlak
ul. M?yńska 8a
63-600 K?pno
NIP: 619-122-68-69
VAT ID: PL 6191226869
KOD BIC (Swift): BPKOPLPW

PLN Nr. PL 54 1020 2241 0000 2302 0034 4002
EUR Nr. PL59 1020 2241 0000 2102 0034 4010
GBP Nr. PL84 1020 2241 0000 2702 0037 3142
USD Nr. PL69 1020 2241 0000 2302 0038 9031

GRUPA ADABET

APSHOP 24

PE?NOMOCNIK ADABET24

Robert: +48 504 799 148
e-mail: robert@adabet24.eu

MARKETING

Karolina: +48 664 665 405

KRAJOWA SPRZEDA?
HURTOWA I DETALICZNA

?aneta: +48 503 822 553
e-mail: sprzedaz@adabet24.eu

Zbigniew: +48 504 196 117
e-mail: hurt@adabet24.eu

DZIA? RECYKLINGU
I OCHRONY ?RODOWISKA

Magda: +48 503 822 355
e-mail: recykling@adabet24.eu
e-mail: inforecykling@adabet24.eu

UNIQUE COSMETICS

Tel: +48 500 288 028
e-mail: info@uniquecos.pl
Gdynia / K?pno

我年轻漂亮的继坶2,农村妇女野外牲交53分钟前,日本亚洲欧美日韩国产AY,成人在线视频