<menuitem id="bjhjx"></menuitem>
<var id="bjhjx"></var>
<var id="bjhjx"><strike id="bjhjx"></strike></var><cite id="bjhjx"></cite> <var id="bjhjx"><video id="bjhjx"></video></var><var id="bjhjx"><video id="bjhjx"><menuitem id="bjhjx"></menuitem></video></var>
<var id="bjhjx"></var>
<var id="bjhjx"></var>
<var id="bjhjx"></var>
<cite id="bjhjx"><video id="bjhjx"></video></cite><cite id="bjhjx"></cite>

Polityka prywatno?ci
strony internetowej

Zapewniamy naszym Klientom pe?ne poszanowanie ich prywatno?ci oraz ochron? ich danych osobowych.
Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególno?ci zgodnie z ustaw? z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z pó?n. zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniaj?cych ich pe?ne bezpieczeństwo. Dost?p do bazy danych posiadaj? jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.
Ka?dy Klient, który przekaza? nam swoje dane osobowe ma pe?n? mo?liwo?? dost?pu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub te? ??dania usuni?cia.
Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie u?ycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba ?e dzieje si? to za wyra?n? zgod? lub na ?yczenie Klienta albo na ??danie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w zwi?zku z tocz?cymi si? post?powaniami.
Nasz Sklep pos?uguje si? równie? tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te s? zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczaj? danych statystycznych o aktywno?ci Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w ka?dej chwili mo?e wy??czy? w swojej przegl?darce internetowej opcj? przyjmowania cookies, cho? musi mie? ?wiadomo??, ?e w niektórych przypadkach od??czenie tych plików mo?e wp?yn?? na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowuj? informacje na temat:

  • sesji U?ytkownika,
  • ostatnio ogl?danych produktów

Pragniemy zwróci? Państwa uwag?, ?e je?eli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadz?ce do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie mo?emy odpowiada? ani za zawarto?? tych?e stron, ani za stopień ochrony prywatno?ci realizowany przez administratorów tych stron. Podejmuj?c decyzj? o przej?ciu na takie strony, Klient czyni to na w?asn? odpowiedzialno??. Zach?camy przy okazji do zapoznania si? z polityk? prywatno?ci realizowan? przez te strony, zanim Klient udost?pni im swoje dane osobowe.
Materia?y reklamowo – promocyjne wysy?amy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgod?. Dotyczy to w szczególno?ci newslettera wysy?anego Klientowi, je?eli potwierdzi wyra?nie wskazanego przez nas linka zawieraj?cego akceptacj? na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowo?ciach w naszym Sklepie. Materia?y te dotycz? wy??cznie oferty naszego Sklepu.
Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnosz?ce si? do ochrony Państwa prywatno?ci, w szczególno?ci danych osobowych prosimy zg?asza? na adres kontakt@adabet24.eu
b?d? telefonicznie pod numerem tel: +48 62 583 12 00, +48 511 208 511

我年轻漂亮的继坶2,农村妇女野外牲交53分钟前,日本亚洲欧美日韩国产AY,成人在线视频