<menuitem id="bjhjx"></menuitem>
<var id="bjhjx"></var>
<var id="bjhjx"><strike id="bjhjx"></strike></var><cite id="bjhjx"></cite> <var id="bjhjx"><video id="bjhjx"></video></var><var id="bjhjx"><video id="bjhjx"><menuitem id="bjhjx"></menuitem></video></var>
<var id="bjhjx"></var>
<var id="bjhjx"></var>
<var id="bjhjx"></var>
<cite id="bjhjx"><video id="bjhjx"></video></cite><cite id="bjhjx"></cite>

Regulamin Adabet24

 • §1 Wst?p
 1. W?a?cicielem sklepu jest firma Adabet24 Beata Pawlak z siedzib? przy ul. M?yńskiej 8a, 63-600 K?pno, numer REGON 251596225, numer NIP 6191226869; rachunek bankowy: PKO 54 1020 2241 0000 2302 0034 4002, zwany w regulaminie Sprzedaj?cym.
 2. Sprzeda? towarów odbywa si? za po?rednictwem sieci Internet oraz indywidualnie za po?rednictwem e-mail lub telefon
 3. Niniejszym regulamin stosuje si? równie? odpowiednio do umów zawieranych za po?rednictwem aukcyjnych portali internetowych, typu allegro.pl. Niniejszy regulamin w odniesieniu do tych portali zastosowanie ma w zakresie w jakim nie narusza on postanowień regulaminu tych portali. Pierwszeństwo stosowania maj? regulaminy portali internetowych.
 4. Produkty prezentowane przez sprzedawc? hurtowego? lub ? detalicznego mog? by? zarówno fabrycznie nowe jak tak?e u?ywane. Status produktu podany jest przy opisie produktu. Na ??danie klienta sprzedawca mo?e udost?pni? zdj?cia towaru.
 5. Okre?lenia Sprzedaj?cy, Sprzedawca i Sklep w regulaminie mog? by? u?ywane zamiennie.
 • §2 Ochrona danych osobowych
 1. Dane osobowe Kupuj?cego s? przetwarzane przez Sprzedaj?cego, tj. Adabet24 z siedzib? w K?pnie (63-600), przy ul. M?yńskiej 8a. Administratorem danych osobowych Kupuj?cego jest Sprzedaj?cy.
 2. Powierzone dane osobowe s? wykorzystywane wy??cznie w celu:
  a) realizacji umowy w tym wystawienia wszelkich dokumentów niezb?dnych do realizacji sprzeda?y.
  b) w innych celach, w tym marketingowych i promocyjnych, je?eli klient wyrazi na to zgod?.
 3. Wszelkie czynno?ci na danych osobowych s? wykonywane zgodnie z przepisami dotycz?cymi Ochrony Danych Osobowych. Dane te chronione s? zgodnie z Ustaw? z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) w sposób uniemo?liwiaj?cy dost?p do nich osób trzecich, przetwarzanie ich z naruszeniem prawa oraz ich zmian?, utrat?, naruszenie lub zniszczenie. Administrator zabezpiecza dane osobowe Kupuj?cych zgodnie z przepisami Rozporz?dzenia ministra spraw wewn?trznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiada? urz?dzenia i systemy informatyczne s?u??ce do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004r. Nr 100, poz. 1024).
 4. Kupuj?cy ma prawo wgl?du do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz ??dania usuni?cia. W celu skorzystania z tego prawa wystarczy wys?a? do Sprzedaj?cego wiadomo?? e-mail na adres poczty elektronicznej albo wys?a? do Sprzedaj?cego list na wskazany na wst?pie regulaminu adres jego siedziby.
 5. W przypadku wyra?enia przez Kupuj?cego dodatkowej, odr?bnej i ?wiadomej zgody, podane przez Kupuj?cego dane osobowe b?d? przetwarzane przez Sprzedaj?cego równie? w celu informowania Kupuj?cego o nowych towarach, promocjach i us?ugach dost?pnych w sklepie (newsletter).
 • §3 Ceny
 1. Wszystkie ceny podawane w ofertach s? wyra?one w z?otych polskich (PLN) lub w walucie EURO , USD, GBP? w/g kursu z dnia poprzedniego? lub w cenie netto? w uzgodnieniu z klientem.
 2. Wszystkie ceny o ile nie wskazano wyra?nie inaczej s? cenami netto
 3. Ceny nie obejmuj? kosztów przesy?ki. Ceny za przesy?k? danego produktu s? zró?nicowane i zale?? od formy dostawy, wagi towaru lub regionu przesy?ki. Szczegó?owe informacje o kosztach dostawy dost?pne s? bezpo?rednio u Sprzedaj?cego.
 4. Brak wskazania ceny wysy?ki (dostarczenia) oznacza, ?e dla danego produktu, b?d? grupy produktów ustalana jest ona indywidualnie zgodnie z ust. 3.
 5. Sprzedawca? zastrzega przy tym, ?e w wypadku transakcji w których okre?lono, i? przesy?ka jest ?bezp?atna“ b?d? wynosi zero z?otych, koszty tej przesy?ki obci??aj? Sprzedawc?, a co za tym idzie w opisanych wypadkach kwota ta nie podlega zwrotowi na rzecz Konsumenta.
 6. Po uzgodnieniu ze sprzedawc? klient indywidualny mo?e zamówi? towar w opcji ?za pobraniem”, mo?liwo?ci takiej nie przewiduje si? dla klientów zakupuj?cych towar w du?ych ilo?ciach i po cenach hurtowych oraz dla klientów zagranicznych.
 • §4 Zamówienia
 1. Sprzedawca? hurtowy i detaliczny ? umo?liwia Klientom:
  a) sk?adanie zamówień (ofert zakupu) towarów dost?pnych na portalach internetowych poprzez wiadomo?? e-mail lub po kontakcie telefonicznym i zawierania umów sprzeda?y na odleg?o??.
  b) uzyskanie informacji o towarach i us?ugach dost?pnych na portalach internetowych oraz w salonie sprzeda?y ca?ej grupy ADABET24.
 2. Wszelkie informacje dotycz?ce towarów, w tym w szczególno?ci katalogi, foldery, broszury, inne materia?y informacyjne lub reklamowe nie stanowi? oferty w rozumieniu przepisów prawa, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego i s? wy??cznie zaproszeniem do rozpocz?cia negocjacji. Zawarto?? udost?pniona przez Sprzedawc? nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.
 3. Wszelkie informacje okre?lone w ust. 2 stanowi? w?asno?? Sprzedaj?cego b?d? odpowiednio innych podmiotów, i zabrania si? ich powielania a tak?e wykorzystywania w celach innych ni? zawarcie umowy ze Sprzedaj?cym.
 4. Sprzedawca przyjmuje zamówienia poprzez sk?adanie zamówień za po?rednictwem portali sprzeda?owych oraz wiadomo?? e-mail lub telefon. Zamówienia realizowane s? w kolejno?ci ich sk?adania.
 5. Warunkiem zakupu jest skuteczne przeprowadzenie procesu z?o?enia zamówienia poprzez prawid?owe podanie wszystkich niezb?dnych danych oraz zaakceptowanie Regulaminu. W wypadku gdy przewidziano b?d? dopuszczono inn? form? sk?adania zamówienia warunkiem zakupu jest podanie wszelkich okre?lonych w regulaminie danych wraz ze szczegó?owym opisem produktu.
 6. Na zakupione towary wystawiamy paragon lub na ?yczenie faktur? VAT. Zamówienie? zaczyna by? przekazane do realizacji po zap?acie.
 7. Z?o?enie zamówienia jest równoznaczne z o?wiadczeniem o zapoznaniu si? z regulaminem. Za moment przyj?cia zamówienia do realizacji uwa?a si? przekazanie zamawiaj?cemu informacji o statusie przyj?cia wp?aty. W przypadku braku informacji o nie przyj?ciu zamówienia w terminie 24 h od jego z?o?enia uznaje si? je za przyj?te do realizacji.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieprzyj?cia i niezrealizowania zamówienia:
  a) w razie niewype?nienia lub niepoprawnego wype?nienia formularza zamówienia,
  b) je?eli zamówienie wzbudza w?tpliwo?ci pod wzgl?dem wiarygodno?ci zawartych w nim danych,
  c)? je?eli zaistnia?y inne obiektywne przyczyny, dla których realizacja zamówienia nie jest mo?liwa (na przyk?ad chwilowy brak asortymentu towaru, brak ? zap?aty zgodnie z zamówieniem ? proformy faktur?)
  d) w zamówieniu nie zosta?y podane wszystkie wymagane regulaminem dane.

Stosowna informacja zostanie przes?ana do Klienta w formie e-mail.

 1. Z?o?enie zamówienia w inny sposób ni? po uprzedniej rejestracji uwa?ane jest jako wcze?niejsze zapoznanie si? z regulaminem przez Kupuj?cego. Zastrzega si? przy tym, ?e w wypadkach takich Sprzedaj?cy, bez podania przyczyny, ma prawo ??dania z?o?enia dodatkowego o?wiadczenia o zapoznaniu si? przez Kupuj?cego z regulaminem.
 2. Czas realizacji zamówień jest uzale?niony od zamówienia (stopień trudno?ci indywidualnego zamówienia) i wynosi od 1 do 3 dni roboczych.?
 3. Dane osobowe, które nale?y poda? przy sk?adaniu zamówienia, s? nast?puj?ce:

a)imi?? pe?na? nazwa firnyNIP? PL ? lubNIP ? UE

 1. b)? ? nazwisko
 2. c)? ? ulica
 3. d)? ? nr budynku
 4. e)? ? nr lokalu
 5. f) kod pocztowy
 6. g)?miejscowo??
 7. h)? telefon dla kuriera
 8. i) ?telefon zamawiaj?cego
 9. j) ? ? adres e-mail

 

 1. Podanie przez Kupuj?cych wymienionych w ust?pie poprzednim danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezb?dne do zawarcia umowy sprzeda?y.
 • §5 Sposoby p?atno?ci
 1. P?atno?? za towar mo?e by? dokonywana przez klienta:
  1. karta p?atnicza/przelew internetowy –Rozliczenia transakcji kart? kredytow? i e-przelewem przeprowadzane s? za po?rednictwem Przelewy24 w czasie rzeczywistym. Zamówienie jest realizowane po odnotowaniu wp?ywu warto?ci zamówienia na konto Sprzedawcy.
  2. przelew bankowy – zap?ata nast?puje poprzez z?o?enie przez Klienta przelewu warto?ci zamówienia na konto bankowe Adabet24, podane po z?o?eniu zamówienia.
  3. W momencie odbioru towaru – za pomoc? terminalu p?atniczego lub gotówk? w przypadku odbioru towaru przez klienta Adabet24 mo?e ustali? z klientem inne, szczególne warunki i formy p?atno?ci. W takim wypadku obowi?zuj? warunki i formy p?atno?ci wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez Adabet24 jako przyj?te do realizacji i spe?nienia wszelkich dodatkowych wymogów zwi?zanych z uzgodnionymi warunkami lub form? p?atno?ci (np. sprzeda? na raty).
  4. Je?eli kupuj?cy dokonuje przelewu z konta osoby innej ni? Kupuj?cy zobowi?zany jest w tytule przelewu poda? imi? i nazwisko kupuj?cego i nr dokumentu o ile zosta? nadany. Odpowiedni? informacj? nale?y przes?a? wraz z potwierdzeniem przelewu na adres e-mail Sprzedawcy.
 • §6 Dostawa i odbiór towaru
 1. Zasad? jest dostarczanie zamówionych produktów i towarów za po?rednictwem operatorów pocztowych b?d? profesjonalnej firmy ?wiadcz?cej us?ugi kurierskie. Mo?liwy jest równie? odbiór osobisty, po wcze?niejszym ustaleniu, przez Kupuj?cego w siedzibie Sklepu.
 2. Na ?yczenie kupuj?cego mo?liwa jest dostawa towaru poza terytorium RP, przy czym koszty transportu kalkulowane s? indywidualnie przy jednoczesnym uzgodnieniu z Kupuj?cym.
 3. Wysy?ka towaru poza terytorium RP odbywa si? wy??cznie po dokonaniu zap?aty ca?o?ci ceny oraz po wcze?niejszym ustaleniu ze Sprzedaj?cym.
 • §7 Gwarancja, Reklamacje i zwroty
 1. Wi?kszo?? spo?ród prezentowanych przez Sprzedawc? produktów jest obj?ta gwarancj? producenta lub Sprzedaj?cego. Szczegó?owa informacja dotycz?ca gwarancji znajduje si? w opisie produktu. W wypadku braku takiej informacji w celu ustalenia szczegó?ów nale?y skontaktowa? si? ze Sprzedawc?. Zakres gwarancji udzielonej przez producenta b?d? dystrybutora okre?la do??czony do towaru dokument gwarancyjny.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Kupuj?cego b?d?cego Konsumentem za wadliwo?? towaru w zakresie okre?lonym przez przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególno?ci przepisy o r?kojmi (art. 556 – 576 (4) Kodeksu cywilnego).
 3. Poj?cie ?reklamacja” oznacza, zwi?zane z uznaniem przez Konsumenta, ?e towar jest wadliwy, odst?pienie przez Konsumenta od umowy sprzeda?y zawartej ze Sprzedawc? albo skierowane do Sprzedawcy przez Konsumenta ??danie obni?enia ceny towaru albo naprawy b?d? wymiany towaru na inny wolny od wad.
 4. Zg?oszenie reklamacji przez Konsumenta mo?e nast?pi? w formie dowolnej (np. telefonicznie lub poczt? elektroniczn?). W zg?oszeniu reklamacji prosimy poda? imi? i nazwisko lub nazw? Kupuj?cego oraz w miar? mo?liwo?ci opisa? wad? towaru. Za??czenie dokumentacji fotograficznej do zg?oszenia lub przes?anie jej jest wymagane, mo?e przyczyni? si? do znacznie szybszego rozpatrzenia reklamacji, w tym w szczególno?ci umo?liwi? jej pozytywnego rozpatrzenia.
 5. W przypadku, gdy towar jest wadliwy, prosimy o jego prawid?owe zabezpieczenie, aby uchroni? go przed ewentualnym uszkodzeniem czy zniszczeniem do momentu zakończenia post?powania reklamacyjnego.
 6. Sprzedawca ustosunkuje si? do reklamacji zg?oszonej przez Kupuj?cego niezw?ocznie, najpó?niej jednak w terminie 14 dni od dnia zg?oszenia reklamacji.
 7. Reklamowany produkt odsy?a? nale?y na adres siedziby Sprzedawcy, okre?lony na wst?pie niniejszego regulaminu.
 8. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta o do??czenie do reklamowanego produktu paragonu b?d? faktury VAT, gdy? mo?e si? to przyczyni? do szybszego rozpatrzenia reklamacji.
 9. Gwarancja, o której mowa wy?ej, nie wy??cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupuj?cego b?d?cego Konsumentem przys?uguj?cych mu wobec Sprzedawcy na podstawie powszechnie obowi?zuj?cych przepisów prawa.
 • §8 Odst?pienie od umowy bez podania przyczyny
 1. Zgodnie z ustaw? o prawach konsumenta klient mo?e odst?pi? od umowy bez podania przyczyny w ci?gu 14 dni od daty odebrania zamówionego produktu (dotyczy portali aukcyjnych), sk?adaj?c stosowne o?wiadczenie. W razie takiego odst?pienia od umowy umow? uwa?a si? za niezawart?. Zaznacza si?, ?e uprawnienie to dotyczy wy??cznie osób fizycznych dokonuj?cych zakupu w celu niezwi?zanym z prowadzon? dzia?alno?ci? gospodarcz?. O?wiadczenie to Konsument mo?e z?o?y? na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi za??cznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.
 2. Konsument zobowi?zany jest w ci?gu 14 dni od dnia odst?pienia od umowy odes?a? towar Sprzedawcy na adres wskazany na wst?pie regulaminu.
 3. W przypadku, gdy Konsument odst?pi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odst?pienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytu?em zakupu p?atno?ci z wyj?tkiem kosztów dostawy. Zaznacza si? nadto, ?e zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca mo?e wstrzyma? si? ze zwrotem p?atno?ci do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odes?ania, w zale?no?ci od tego, które zdarzenie nast?pi wcze?niej.
 4. Koszty odes?ania towaru do Sprzedawcy nie s? Konsumentowi zwracane.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu p?atno?ci na rzecz Konsumenta przy u?yciu takiego samego sposobu zap?aty, jakiego u?y? Konsument, chyba ?e Konsument wyra?nie zgodzi? si? na inny sposób zwrotu, który nie wi??e si? dla niego z ?adnymi kosztami.
 6. Zaznacza si?, ?e kupuj?cy uprawniony jest do zapoznania si? z produktem (w tym jego opakowanie) jednak w sposób mo?liwie najmniej wp?ywaj?cy i ingeruj?cy w stan tego produktu oraz jego opakowanie. Jednocze?nie podkre?la si?, ?e w przypadku zmniejszenia warto?ci takiego towaru Kupuj?cy ponosi odpowiedzialno?? odszkodowawcz? za to zmniejszenie.
 7. Sprzedaj?cy informuje, i? prawo odst?pienia od umowy zawartej poza lokalem przedsi?biorstwa lub na odleg?o?? nie przys?uguje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  a) ?wiadczenie us?ug, je?eli przedsi?biorca wykona? w pe?ni us?ug? za wyra?n? zgod? konsumenta, który zosta? poinformowany przed rozpocz?ciem ?wiadczenia, ?e po spe?nieniu ?wiadczenia przez przedsi?biorc? utraci prawo odst?pienia od umowy;
  b) w której cena lub wynagrodzenie zale?y od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsi?biorca nie sprawuje kontroli, i które mog? wyst?pi? przed up?ywem terminu do odst?pienia od umowy;
  c)? w której przedmiotem ?wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed?ug specyfikacji konsumenta lub s?u??ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d) w której przedmiotem ?wiadczenia jest rzecz ulegaj?ca szybkiemu zepsuciu lub maj?ca krótki termin przydatno?ci do u?ycia;
  e) w której przedmiotem ?wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz?towanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie mo?na zwróci? ze wzgl?du na ochron? zdrowia lub ze wzgl?dów higienicznych, je?eli opakowanie zosta?o otwarte po dostarczeniu;
  f) ? w której przedmiotem ?wiadczenia s? rzeczy, które po dostarczeniu, ze wzgl?du na swój charakter, zostaj? nieroz??cznie po??czone z innymi rzeczami;
  g) w której przedmiotem ?wiadczenia s? napoje alkoholowe, których cena zosta?a uzgodniona przy zawarciu umowy sprzeda?y, a których dostarczenie mo?e nast?pi? dopiero po up?ywie 30 dni i których warto?? zale?y od wahań na rynku, nad którymi przedsi?biorca nie ma kontroli;
  h) w której konsument wyra?nie ??da?, aby przedsi?biorca do niego przyjecha? w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; je?eli przedsi?biorca ?wiadczy dodatkowo inne us?ugi ni? te, których wykonania konsument ??da?, lub dostarcza rzeczy inne ni? cz??ci zamienne niezb?dne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odst?pienia od umowy przys?uguje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych us?ug lub rzeczy;
  i) ? w której przedmiotem ?wiadczenia s? nagrania d?wi?kowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz?towanym opakowaniu, je?eli opakowanie zosta?o otwarte po dostarczeniu;
  j) ? dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyj?tkiem umowy o prenumerat?;
  k) zawartej w drodze aukcji publicznej (tj. np. aukcje typu Allegro);
  l) ? ?wiadczenie us?ug w zakresie zakwaterowania, innych ni? do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, us?ug zwi?zanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, je?eli w umowie oznaczono dzień lub okres ?wiadczenia us?ugi;
  m) ? dostarczanie tre?ci cyfrowych, które nie s? zapisane na no?niku materialnym, je?eli spe?nianie ?wiadczenia rozpocz??o si? za wyra?n? zgod? konsumenta przed up?ywem terminu do odst?pienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsi?biorc? o utracie prawa odst?pienia od umowy.
 8. Zaznacza si? nadto, ?e zwrotowi nie podlegaj? towary nieprefabrykowane.
 9. Sprzedawca uprzejmie prosi o do??czenie do o?wiadczenia o odst?pieniu b?d? do odsy?anego towaru paragonu albo faktury VAT, gdy? mo?e si? to przyczyni? do przyspieszenia zwrotu kwot nale?nych Konsumentowi tytu?em odst?pienia przez niego od umowy.
 • §9 Us?ugi ?wiadczone drog? elektroniczn?
 1. Przez us?ugi ?wiadczone przez Us?ugodawc? drog? elektroniczn? nale?y:
  a) udost?pnianie u?ytkownikowi sieci Internet do wgl?du opisów produktów (w tym zdj??) za pomoc? strony internetowej
  b) udost?pnianie u?ytkownikowi sieci Internet za pomoc? strony internetowej,
  c) wysy?anie, w przypadku wyra?enia na to przez u?ytkownika sieci Internet dodatkowej, odr?bnej i ?wiadomej zgody, na jego adres poczty elektronicznej, newsletter’a.
 2. Us?ugobiorca w ka?dej chwili ma mo?liwo?? zakończenia ?wiadczenia przez nas us?ug, o których mowa w ust. 2 pkt a i b niniejszego paragrafu. W przypadku us?ugi, o której mowa w ust. 2 pkt c niniejszego paragrafu, w celu natychmiastowego zakończenia jej ?wiadczenia, wystarczaj?ce jest poinformowanie nas o rezygnacji z newsletter’a drog? telefoniczn? b?d? mailow? na adres poczty elektronicznej.
 3. Reklamacje dotycz?ce us?ug ?wiadczonych przez Us?ugodawc? drog? elektroniczn? Us?ugobiorca sk?ada? mo?e w formie elektronicznej (poprzez wys?anie wiadomo?ci e-mail na adres poczty elektronicznej).
 4. Sprzedawca ustosunkuje si? do reklamacji dotycz?cej us?ugi ?wiadczonej drog? elektroniczn? w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.
 • §10 Postanowienia końcowe
 1. Zespó? grupy Adabet24 reprezentuj?cy firm? dok?ada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w opisie ? produktów by?y zgodne z rzeczywisto?ci?. Tematy sporne, dyskusyjne – wszystkie wnioski, skargi i uwagi oraz propozycje przyjmujemy i odpowiadamy za po?rednictwem poczty elektronicznej.
 2. Wszystkie informacje, materia?y wizualne, znaki towarowe producentów s? chronione prawami autorskimi. S? one wykorzystywane przez Sprzedawc? wy??cznie w celu promocji i sprzeda?y w?a?ciwych produktów.
 3. W wypadku gdy mowa jest o umieszczeniu jakichkolwiek danych w formularzu zamówienia, dla zamówień sk?adanych w formie e-mail, informacje te b?d? dane nale?y umie?ci? w wiadomo?ci e-mail.
 4. Zaznacza si? nadto, ?e w wypadku planowanego zwrotu towaru, niezale?nie od przyczyny zwrotu (odst?pienie od umowy z tytu?u wady, bez podania przyczyny) prosimy o kontakt ze Sprzedawc? aby umo?liwi? przekazanie Państwu wytycznych dotycz?cych sposobu odes?ania towaru oraz skierowanie ewentualnego transportu celem odbioru produktu. Zaznaczamy przy tym, ?e kontakt taki jest niezb?dny, który umo?liwi przyspieszenie procedur a tak?e mo?e pozwoli? na zminimalizowanie kosztów ewentualnego odses?ania produktów.
 5. S?dem w?a?ciwym dla rozpatrywania sporów wynikaj?cych z zawartych przez Przedsi?biorców ze Sprzedawc? umów jest s?d, w którego okr?gu znajduje si? siedziba Sprzedawcy.
 6. S?dem w?a?ciwym dla rozpatrywania sporów wynikaj?cych z zawartych przez Konsumentów za po?rednictwem sklepu internetowego ze Sprzedawc? umów jest s?d w?a?ciwy wed?ug przepisów kodeksu post?powania cywilnego. Jednak?e zgodnie z ustaw? z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2017r., 10.63) oraz ustaw? z dnia 23.09.2016r. o pozas?dowym rozwi?zywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. 2016r., poz. 1823), Kupuj?cy mo?e z?o?y? wniosek o rozpatrzenie sprawy do sta?ego Polubownego S?du Konsumenckiego dzia?aj?cego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowo? zgodnie z art. 32 §1 pkt. 1 w/w ustawy wniosek taki nie jest wi???cy dla Sprzedawcy (Sprzedawca mo?e, lecz nie musi zgodzi? si? na rozstrzygni?cie sporu przez sta?y Polubowny S?d Konsumencki).
 7. Klient zostanie poinformowany o ka?dej zmianie regulaminu 14 dni przed wej?ciem w ?ycie nast?puj?cych zmian drog? mailow?. Klient, niezale?nie od zaakceptowania regulaminu w momencie rejestracji, zobowi?zany jest do zapoznania si? z postanowieniami regulaminu przy ka?dorazowym zakupie realizowanym w sklepie.
 8. O ile nie zastrze?ono w regulaminie inaczej, b?d? nie wynika to wprost z przepisów prawa, wszelka korespondencja, dla której poczytuje si? zaistnienie skutków prawnych, odbywa si? w formie papierowej za po?rednictwem listów poleconych.
 9. Sprzedawca zaznacza, ?e zasad? jest, i? nie przyjmuje przesy?ek nades?anych za pobraniem b?d? na koszt firmy, dlatego prosimy o wcze?niejsze uzgodnienie nadania przesy?ek. Ewentualne koszty zwi?zane z tak? przesy?k?, w tym jej zwrotem jako nie odebranej, ponosi nadawca.
 10. Niniejszy regulamin obowi?zuje od dnia 1 stycznia 2021 r.
 11. Dane do kontaktu:
  1. adres korespondencji papierowej – siedziba Sprzedaj?cego wskazana na wst?pie regulaminu, tj. Adabet24 Beata Pawlak; ul. M?yńska8a, 63-600 K?pno
  2. poczta elektroniczna
  3. telefon – +48 664665405 czynny od pn-pt.? godzinach od 8.00-17.00
  4. strona: www.h-bisyonure-office.com
  5. W razie jakichkolwiek niezgodno?ci niniejszego regulaminu z obowi?zuj?cymi przepisami prawa zastosowanie maj? te przepisy.

Integraln? cz??ci? regulaminu jest za??czona klasyfikacja.

 

我年轻漂亮的继坶2,农村妇女野外牲交53分钟前,日本亚洲欧美日韩国产AY,成人在线视频